Menu

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Město Horní Jelení (dále také jen „město“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114,
533 74 Horní Jelení
tel.: +420 466 673 120
e-mail: obec@hornijeleni.cz
ID datové schránky: dkbd7x

Účel zpracování osobních údajů - Město jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.

Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:

  • splnění právních povinností, které se na město vztahují (např. vyřizování podnětů, žádostí o informace)
  • plnění smlouvy mezi městem a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí)
  • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno (např. kontaktní údaje členů orgánů města pro zajištění komunikace s občany)
  • ochranu práv a oprávněných zájmů města, jako je ochrana osob a majetku města, ochrana života a zdraví osob (např. kamerový systém města)
  • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • vznést námitku proti jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů

Požadavku subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovalo město pověřence pro ochranu osobních údajů, který plný úkoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Mgr. Jana Mervartová, advokát
Tel.: +420 602 249 857
Email: poverenec@mervartova.cz
Adresa: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Celý text Nařízení je dostupný na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Základní informace

Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114,
533 74 Horní Jelení

Úřední hodiny
PO: 8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00
ST:  8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00

E-mail: obec@hornijeleni.cz
Telefon: 466 673 120

Virtuální prohlídka města

Náhled virtuální prohlídky

Důležité údálosti

V nejbližší době nebyla nalezena událost.

Novinky na úřední desce

Svoz odpadu

Příští úterý se odváží komunální odpad.

Odběr novinek e-mailem

Registrovat se můžete ZDE.