Menu

Knihovní a výpůjční řád

Městská knihovna v Horním Jelení je veřejnou univerzální knihovnou a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby. Zřizovatelem je Město Horní Jelení.

Knihovna půjčuje knihy a periodika ze svých fondů všem občanům, kteří se stanou jejími čtenáři a dodržují tento knihovní řád. Knihovna slouží všem čtenářům, a proto je jejich povinností chránit a nepoškozovat její fondy a zařízení.

         Čtenářem knihovny se může stát občan ČR starší 15 let, který předloží občanský průkaz a svým podpisem na přihlášce stvrdí, že se seznámil s tímto knihovním řádem a bude se jím řídit. Děti mladší 15 let se stanou čtenáři s písemným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců na přihlášce. Při půjčování knih a periodik vstupuje knihovna a občan do občansko-právního vztahu, ze kterého vyplývají práva a povinnosti upravené občanským zákoníkem.

           Knihovna vystaví každému novému čtenáři čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za ztracený čtenářský průkaz a vystavení nového průkazu zaplatí čtenář 10 Kč.

           Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště a kontaktních údajů.

Každý čtenář má po zaplacení ročního registračního poplatku právo půjčit si knihu či periodika na dobu 1 měsíce. Děti do 15 let si smějí najednou půjčit maximálně 10 knih nebo časopisů. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční doby, není-li kniha zamluvena dalším čtenářem.

Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení:

  1. upomínka - 10 Kč, 2. upomínka - 20 Kč, 3. upomínka - 30 Kč.

Nevrátí-li čtenář knihu či časopis po uplynutí 3. upomínky a ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradu za nevrácené knihy či periodiky, bude toto vymáháno v občansko-právním řízení.        

      Čtenář je povinen zacházet s knihami šetrně, před odchodem z knihovny nahlásit knihovnici eventuální závady. Za poškození půjčených knih nebo jejich obalu čtenář plně zodpovídá. Čtenář má právo požádat o rezervování titulu, který má vypůjčený jiný čtenář.

       Ztratí-li čtenář knihu, nebo způsobí její zničení, je povinen:

       - obstarat knihovně stejnou knihu, nejlépe stejného vydání

       - zaplatit cenu knihy + 30 Kč za knihovnické zpracování

       - pořídit fotokopii a její vazbu, je-li kniha pro knihovnu nepostradatelná nebo nelze-li ji jinak nahradit.

Způsob náhrady určí knihovník. Stejná opatření platí i pro časopisy.

Čtenář nemá právo půjčovat knihy a časopisy z fondu knihovny jiným osobám.

         Čtenář má právo požádat knihovníka o informaci o fondech knihovny, systému katalogů a způsobu vyhledávání v nich.      

         Požaduje-li čtenář knihu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, může požádat o její zapůjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. V tomto případě musí respektovat i eventuálně kratší výpůjční lhůtu či prezenční půjčení. Tato služba je bezplatná.

         Knihovna vyčleňuje část svého fondu k prezenčnímu užívání a nepůjčuje jej domů. Čtenář má právo si tyto fondy půjčit v prostorách knihovny.      

Porušením tohoto knihovního řádu čtenář ztrácí možnost půjčování si knih a časopisů.

         Čtenář registrovaný v knihovně po dobu minimálně 6 měsíců a bez nevyřízených pohledávek si může zapůjčit tematický kufřík. Čtenáři mladší 15 let si ho půjčí pouze za doprovodu zákonného zástupce nebo oproti písemnému souhlasu zákonného zástupce. Půjčit lze pouze jeden kufřík na dobu 30 dní bez možnosti prodloužení. Při překročení výpůjční lhůty se platí sankce 2 Kč za každý započatý den prodlení. Čtenář je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho obsah. V případě poškození či ztráty obsahu kufříku nahradí čtenář vzniklé náklady v plné výši. Kufřík nepřenechává k užívání jiné osobě. Při zapůjčení a vrácení kufříku je nutné zkontrolovat obsah kufříku, proto musí čtenář (vypůjčitel) počítat s dostatečným časem na jeho předání. V případě, že vypůjčitel nebude chtít čekat, složí kauci ve výši 500 Kč, která mu bude v případě řádného stavu kufříku vrácena zpět. V opačném případě bude použita k úhradě škody. Pokud škoda přesáhne tuto kauci, vypůjčitel je povinen zbytek doplatit.

            Návštěvníkům knihovny je k dispozici počítač s internetem pro vyhledávání informací a k černobílému tisku. Každé připojení k internetu nahlásí návštěvník knihovnici s uvedením svého jména a adresy, popřípadě se prokáže platným čtenářským průkazem. S internetem může časově pracovat dle své potřeby, pokud čekají na tuto službu další návštěvníci, má zaručený přístup pouze na 60 minut. Knihovnice má právo kontrolovat děti a mládež a nežádoucí aktivity zastavit. U jednotlivého počítače smí sedět pouze 1 – 2 osoby. Uživatel může v knihovně používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

         Výjimky z tohoto výpůjčního řádu může v odůvodněných případech povolit knihovník.           

         Náměty pro další zkvalitnění služeb knihovny a případné stížnosti mají čtenáři právo podat písemně i ústně knihovnici, případně zřizovateli knihovny Městskému úřadu v Horním Jelení.

  Výpůjční řád byl schválen Radou Městského úřadu v Horním Jelení dne 13.6.2016

Ceník platný od 1.1. 2023

Registrační poplatky:Dospělí50.00 Kč
 Děti30.00 Kč
 Čtenářský průkaz10.00 Kč
 Ztráta průkazu10.00 Kč
 

Služba MVS

Upomínka I.

50:00 Kč 

10.00 Kč

 Upomínka II.

 20.00 Kč

 

Upomínka III.

30.00 Kč

 Ztráta knihycena knihy + 30.00 Kč za zpracování
 Ztráta časopisucena časopisu
 Internetzdarma
 Tisk černobíle A4
3.00 Kč / stránka
 Tisk barevně A4 

4.00 Kč / list

6.00 Kč / stránka 

8.00 Kč / list

 

Půjčovní doba

Pondělí:   8:30 - 11:00; 11.00-12:00(pochůzka do DPS); 13:00 - 18:00
Středa:   10:00 - 12:00; 13:00 - 19:00

Pravidla práce s internetem

Všeobecné podmínky pro práci s internetem
 

1. Veřejně přístupná internetová stanice (dále jen internet) slouží veřejnosti ke komunikaci se světovou počítačovou sítí.

2. Veškeré zařízení stanice internetu je majetkem města Horní Jelení.

3. Uživatel musí ovládat základy práce s počítačem a internetem.

4. Zájemci si mohou pracovní místo předem zamluvit, nejdéle však na jednu hodinu. Nebude-li další zájemce, mohou pracovat déle.

5. Uživatelé internetu v knihovně jsou povinni řídit se instrukcemi knihovnice a zodpovídají za škody způsobené na zařízení stanice veřejného internetu jejich nesprávným užíváním.

6. Každý uživatel veřejného internetu v knihovně osobně zodpovídá, že zprávy a informace, které pomocí sítě internet šíří, nejsou v rozporu s platnými zákony ČR.

7. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout na připojené tiskárně. Diskety mohou používat jen s vědomím obsluhy.

8. Ve všech prostorách knihovny platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Do prostor není povolen vstup osobám podnapilým.

9. Uživatelé internetu nesmí obtěžovat hlukem ostatní návštěvníky knihovny.

10. Návštěvníci mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým materiálem.

11. Provozní doba  veřejného internetu je shodná s půjčovní dobou v knihovně. Ostatní dny dle dohody s knihovnicí v její pracovní době.

Výpůjční služby

Služby pro čtenáře knihovny jsou poskytovány:

v  oddělení pro dospělé čtenáře

v  oddělení pro děti a mládež

  V obou odděleních je čtenářům k dispozici:

- absenční a prezenční půjčovaní knih a časopisů beletrie a naučné literatury

- poskytování meziknihovní výpůjční služby - MVS

- rezervace literatury

- přístup k uživatelským počítačům a Internetu

- tisk dokumentů z Internetu

- pořádání kulturně výchovných akcí a exkurzí do knihovny

Knihovna má ve svém fondu knihy, brožury, časopisy. 

Výpůjční služby jsou registrovaným čtenářům poskytovány na základě předložení platného čtenářského průkazu.

Průkaz čtenáře opravňuje k využívání služeb obou oddělení knihovny za jeden registrační polatek.

Přehled cen služeb, které jsou zpoplatněny je uveden v Ceníku.

Čtenář je povinnen dodržovat Knihovní a výpůjční řád

Prolongování (prodloužení) výpůjček

Prodloužit lze pouze ty výpůjčky dokumentů u nichž nebylo dosaženo maximální výpůjční lhůty (3x 1 měsíc) a dokument není rezervován pro jiného čtenáře.

Můžeme Vám bezplatně z jiné knihovny v ČR zapůjčit publikaci (odbornou i beletrii), která se nenachází v našem knižním fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Historie knihovny

Místní knihovna byla založena kolem roku 1870. Není však nikde řečeno, kde byla umístěna a kdo pracoval jako knihovník. V roce 1884 přebrala knihovnu do své správy Čtenářsko-řemeslnická beseda. Jak dlouho patřila knihovna pod výše uvedenou besedu není známo, ani kroniky o tom nehovoří a tak matné informace jsou až z období II. světové války. Tehdy byla knihovna umístěna v mezipatře nynější budovy obecního úřadu a knihovníkem byl pan Kozel. Ten také stěhoval knihovnu z mezipatra do nynějších prostor, které uvolnila pošta.

Základní informace

Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114,
533 74 Horní Jelení

Úřední hodiny
PO: 8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00
ST:  8:00 - 11:00, 12:30 - 17:00

E-mail: obec@hornijeleni.cz
Telefon: 466 673 120

Virtuální prohlídka města

Náhled virtuální prohlídky

Důležité údálosti

V nejbližší době nebyla nalezena událost.

Novinky na úřední desce

Svoz odpadu

Příští úterý se odváží komunální odpad.

Odběr novinek e-mailem

Registrovat se můžete ZDE.